โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 2324 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.239.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,035,822

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านหนองเมา 

บ้านหนองเมา
บ้านหนองเมา  

 แผนชุมชน ปี 25ุ63

 
บ้านหนองเมา
หมู่ที่ 1 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านหนองเมาตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 ผู้ตั้งหมู่บ้านคือ นายอ้าย พุทไธสง มีจำนวนครัวเรือน 9 ครัวเรือน ขึ้นอยู่กับ ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา
            ต่อมาปีพ.ศ. 2515 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เฉลียง โดยมีนายบุญ จิตสม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมามีอีก 3 คน คือ
1.       นายประยงค์ พุทไธสง
2.       นาย สมใจ    ด่านแก้ว
3.       นายเฉลียว    ราชสมบัติ 
4.    นายบวรฤทธิ์  จิตรสม
5.    นายประยูร  ทองบอนคนปัจจุบัน
และมาขึ้นกับ ต. มาบตะโกเอนจนถึงปีพ.ศ. 2535 จึงมาขึ้นกับ ต. สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้าน หนองเมา หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอ
ครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 5,885 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 5,ุ600 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 300 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้าน มาบตะโกเอน    หมู่ที่ 2 ตำบล มาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี
            ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้าน หนองหินโคน    หมู่ที่ 5 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้าน บุหว้า               หมู่ที่ 8 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน ราษฎร์สุขสันต์   หมู่ที่ 6 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        พื้นที่ลุ่มไว้ทำนา และพื้นที่ดอนไว้ปลูกมันและปลูกอ้อย
            สภาพลักษณะดิน
                        ดินแดงผสมลูกรัง ร่วนซุย
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
1.       น้ำประปา
2.       คลองยาว
3.       สระสะอาด
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   146    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 620 คน แบ่งเป็นชาย 311 คน หญิง 309 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี 10 คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี 87 คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี 17 คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 437 คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 58 คน
   
6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา 95 คน          จบประถมศึกษา 400 คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น 35 คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คน
            จบระดับอนุปริญญา -   คน         จบระดับปริญญาตรี 19 คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี 1 คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายประยูร   ทองบอน            ตำแหน่ง           ผู้ใหญ่บ้าน
                        นายกาญจนพุฒ  ปากะตัง        ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายจิระเดช  เฉาะกระโทก       ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นางสาววิรมณ  พลอยเงิน        ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
                        นายเดือน     ปะพล                ตำแหน่ง           สมาชิก อบต.         
                        นายชินกร     ผอนนอก        ตำแหน่ง               สมาชิก อบต.
                  
                        นางเมษา      อนุพันธ์               ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นางผ่อนศรี    อินทร์นอก          ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นางผ่อนศรี    อินทร์นอก          ตำแหน่ง            อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
                        นางสำรวย     กัญญานุรักษ์      ตำแหน่ง            อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ ทำนา- ปลูกผัก
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   34 ครอบครัว         - ทำไร่ 80 ครอบครัว    - ค้าขาย 9 ครอบครัว
            - รับจ้าง 31 ครอบครัว         - ช่าง    -   ครอบครัว    - อื่นๆ(ระบุ)   - ครอบครัว
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4.รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 23000 บาท/คน/ปี (จปฐ. ข้อ27)
              
 
9.สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
                        อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นหมู่บ้าน
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี(มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
                        ประเพณี ลอยกระทง สงกรานต์ เทศน์มหาชาติ ความสำคัญคือ การสืบสานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นแบบอย่างคนรุ่นหลัง
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
                        มีคลองส่งน้ำ สระน้ำสะอาดสาธารณะ
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน(การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้าง และมีความสามารถด้านใด)
                        การทอผ้ากี่กระตุก ทอผ้ามัดหมี่ ย้อมหมี่ ทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 
            ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
                        (ให้ระบุชื่อกลุ่ม, ความสามารถด้านการผลิต , จำนวนสมาชิก , มีกิจกรรมอะไรบ้าง)
                                    ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย มัดหมี่ ผ้าไหม
                                    ผลิตโดยกลุ่ม :   กลุ่มแม่บ้าน
                                    ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เครื่องนุ่งห่ม
                                    จุดเด่น : ลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
                                    ราคา  :  500-1000 บาท
                                    การจำหน่าย(จำหน่ายที่ไหนใครเป็นผู้จำหน่าย) :  จำหน่ายทั่วไป กลุ่มแม่บ้านเป็นผู้จำหน่าย
                                    ติดต่อได้ที่ : กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองเมา หมู่ 1 โทร 087-9572812
 
                   สถานบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน
                        - วัด            จำนวน   1   แห่ง              - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน 12 แห่ง
                        - โรงเรียน     จำนวน   1   แห่ง              - สถานีอนามัย     จำนวน   -    แห่ง
                        - ร้านค้า       จำนวน   76 แห่ง             - ปั๊มน้ำมัน           จำนวน   3   แห่ง
                        - อื่นๆ(ระบุ)   จำนวน   -    แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน / กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   5 กลุ่ม
            1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                ประธานกลุ่มชื่อ นางผ่องศรี   นามสกุล อินทร์นอก
            บ้านเลขที่ 71   โทรศัพท์ 087-9572812   มีคณะกรรมการ จำนวน 10 คน เป็นชาย - คน
            หญิง 10 คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน   10 คน   จำนวนเงินทุน   20,000 บาท
            2. กองทุนหมู่บ้าน
                ประธานกลุ่มชื่อ นายเฉลียว    นามสกุล ราชสมบัติ บ้านเลขที่ 84 โทรศัพท์ 081-0687623
                มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน   เป็นชาย   5 คน   หญิง   4 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   182 คน จำนวนเงินทุน กำไรกองทุน 145,073   บาท สัจจะ+หุ้น= 199,310 รวม 344,383 บาท
            3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
                ประธานกลุ่มชื่อ   นายเฉลียว    นามสกุล   ราชสมบัติ บ้านเลขที่ 84 โทรศัพท์ 081-0687623
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน   เป็นชาย - คน หญิง -   คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน - คน
                จำนวนเงินทุน 250,000 บาท
            4.คณะกรรมการ SML
                ประธานกลุ่มชื่อ นายเฉลียว   นาม สกุล ราชสมบัติ บ้านเลขที่   84 โทรศัพท์ 081- 0687623
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน เป็นชาย   10   คน หญิง 5 คน
               สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   620   คน   จำนวนเงินทุน   250,000 บาท
            5. กลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าแม่บ้านหนองเมา
                ประธานกลุ่มชื่อ นางผ่องศรี    นามสกุล อินทร์นอก บ้านเลขที่ 71 โทรศัพท์ 087- 9572812
                มีคณะกรรมการ จำนวน 10 คน    เป็นชาย -   คน   หญิง 10 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน 10   คน    จำนวนเงินทุน   20,000   บาท
            6. กลุ่ม เลี้ยงไหม
                ประธานกลุ่มชื่อ   นางกุหลาบ    นามสกุล   สร้างการนอก   บ้านเลขที่ 159 
                มีคณะกรรมการ จำนวน   7 คน   เป็นชาย   1 คน   หญิง   6 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน    7 คน    จำนวนเงินทุน    40,000   บาท
 
 
สภาพปัญหาความยากจน
  1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23000 บาท / คน / ปี) ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2551 จำนวน 2 ครัวเรือน
  2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 7 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้าน หนองเมา หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง
 
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้าน หนองเมา หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ ทำไร่มันสำปะหลัง ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.