โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 2324 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.239.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,035,357

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านหนองหินดาด 

บ้านหนองหินดาด
บ้านหนองหินดาด  

แผนชุมชน ปี 2563

 บ้านหนองหินดาด
หมู่ที่ 4 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
           
            หมู่บ้านหนองหินดาด ได้แยกหมู่บ้านออกมาจาก บ้านหนองหินโคน เมื่อประมาณเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดยมีนาย ชั้น แสงเทียน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            สาเหตุที่ได้ชื่อ หนองหินดาด เพราะสมัยก่อนที่กลางหมู่บ้านมีหนองน้ำอยู่ 1 แห่ง ซึ่งหนองน้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นแอ่งหิน และมีหินแผ่นวางซ้อนกันเป็นแผ่นๆ ไม่สามารถใช้แรงงาน ขุด- เจาะเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับบริโภคได้ พอถึงหน้าแล้งก้อจะเหลือเพียงความร้อนระอุของแสงแดด ที่กระทบกับแผ่นหินมาปะทะกับตัวเรา คนเฒ่า คนแก่ในสมัยนั้นเลยเอาหนองแห่งนี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “หนองหินดาด”
ต่อมามีนายสำเริง  ทองดี เป็นผู้ใหญ่บ้านและมีนางกนกจันทร์  ทรงกุลเป็นผู้ใหญ่บ้าน(กำนัน)
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้าน หนองหินดาด หมู่ที่ 4 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอ
ครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 7,240 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 7,100 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 140 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้าน หนองเมา         หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้าน หนองตะแบก   ตำบล ตะแบกบาน    อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้าน หนองหินโคน    หมู่ที่ 5 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน เทพนิมิต         ตำบล ตะแบกบาน    อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ผสมที่ลุ่มคล้ายแอ่งกระทะ
            สภาพลักษณะดิน
                        เป็นดินเหนียว ผสมดินแดง
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
                        ใช้น้ำประปา ขุดบ่อใช้เอง
           
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   68    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 217 คน แบ่งเป็นชาย 99 คน หญิง 118 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1     ปี  6   คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14    ปี 24  คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17  ปี  37   คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60  ปี  158  คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป   -    คน
 
6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา -  คน          จบประถมศึกษา 37  คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น -  คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย -   คน
            จบระดับอนุปริญญา -   คน         จบระดับปริญญาตรี -   คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี -   คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นางกนกจันทร์  ทรงกุล            ตำแหน่ง            ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
                        นางวันเพ็ญ  รุ่งกำจัด               ตำแหน่ง            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายชะวะสัตย์  แสดกระโทก                    ตำแหน่ง            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายพงศธร  ทองดี                      ตำแหน่ง            สมาชิก อบต./สท.
                        นายบรรเล่  สุขกระโทก                 ตำแหน่ง            สมาชิก อบต./สท.
                       นายเหม       ศุขรินทร์                    ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นาง มาลัย     รักษาอยู่                  ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นาง มาลัย     รักษาอยู่                 ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นาย อิทธิมนต์ ทองดี                    ตำแหน่ง            อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
                        นาง ชูศรี       สุขบงกช                  ตำแหน่ง             อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.     อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ข้าวโพด
2.     อาชีพรอง   ไดแก่ รับจ้างทั่วไป
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   7   ครอบครัว         - ทำไร่   -    ครอบครัว    - ค้าขาย  6  ครอบครัว
            - รับจ้าง -   ครอบครัว          - ช่าง     -   ครอบครัว      - อื่นๆ(ระบุ)   - ครอบครัว
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 140 บาท
            4.รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 23,000 บาท/คน/ปี (จปฐ. ข้อ27)
              
9.สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
                        ให้ความร่วมมือ และความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจทุกครั้ง ที่มีการพัฒนาหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม มารยาทไทย                      
 
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี(มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
                        ประเพณีที่จัดประจำปีทุกครั้งคือ ประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาล “สงกรานต์” จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้และสืบทอดต่อไป ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดตั้งขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา มีความสำคัญในการสืบทอด จรรโลงพระพุทธศาสนา
 
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
                        มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระสระน้ำและปลูกไม้ยืนต้นระหว่าง 2 ข้างทางตลอดหมู่บ้าน                  
 
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน(การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้าง และมีความสามารถด้านใด)
                        ประเพณีประจำหมู่บ้าน คือ ประเพณี เลี้ยงตาปู่ ซึ่งชาวบ้านจะร่วมใจกัน จัดในเดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ ของทุกปี
 
            สถานบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน
                        - วัด            จำนวน   1   แห่ง              - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน 1   แห่ง
                        - โรงเรียน     จำนวน   -   แห่ง              - สถานีอนามัย     จำนวน   -    แห่ง
                        - ร้านค้า       จำนวน    6 แห่ง              - ปั๊มน้ำมัน           จำนวน   -   แห่ง
                        - อื่นๆ(ระบุ) ศูนย์สาธารณะสุข จำนวน   1    แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน / กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   3 กลุ่ม
 
            1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                ประธานกลุ่มชื่อ นาย อุดม   นามสกุล ตาทอง
            บ้านเลขที่ 101   โทรศัพท์ 085-7648167   มีคณะกรรมการ จำนวน 13 คน เป็นชาย 7 คน
            หญิง 6 คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน   121 คน   จำนวนเงินทุน   169,354บาท
 
            2. กองทุนหมู่บ้าน
                ประธานกลุ่มชื่อ นาย อุดม    นามสกุล ตาทอง บ้านเลขที่ 101 โทรศัพท์ 085-7648167  
                มีคณะกรรมการ จำนวน - คน   เป็นชาย   - คน   หญิง   - คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   102 คน จำนวนเงินทุน กำไรกองทุน 1,000,000 บาท
 
            3.คณะกรรมการ SML
                ประธานกลุ่มชื่อ นาย นิตย์   นาม สกุล อัจฉรานิวัฒย์ บ้านเลขที่   64 โทรศัพท์ 089-2838169
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน เป็นชาย   12   คน หญิง 3 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   25   คน   จำนวนเงินทุน   200,000 บาท
           
 
สภาพปัญหาความยากจน
  1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23000 บาท / คน / ปี) ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2551 จำนวน 3 ครัวเรือน
  2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 1 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้าน หนองหินดาด  หมู่ที่ 4 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน อยู่ดี มีสุข อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้าน หนองหินดาด หมู่ที่ 4 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ เสริมของกองทุน อยู่ดี มีสุข ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.