โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 เมษายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.174.62.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,309,913

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     การแจ้งตาย 

การแจ้งตาย
การแจ้งตาย  

 การแจ้งตาย

ผู้แจ้ง
- คนตายในบ้าน เป็นหน้าที่ของ ผู้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
- คนตายนอกบ้าน เป็นหน้าที่ของ บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ
- คนตายในต่างประเทศ เป็นหน้าที่ของ บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นการตาย

กำหนดเวลาการแจ้งตาย
- ต้องแจ้งการตายภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ

สถานที่แจ้งตาย
๑. คนตายในเขตเทศบาล แจ้งที่สำนักงานทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนั้นเอง
๒. คนตายนอกเขตเทศบาล แจ้งที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่สำนักงานทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เช่น เขตกรมทหาร
๓. คนตายในกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต
๔. คนตายในต่างประเทศ แจ้งต่อสถานกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ เนื่องจากสถานกงสุลไทย
หรือสถานฑูตไทยเป็นสำนักงานทะเบียนในต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
- กรณีคนตายในบ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งและผู้ตาย(ถ้ามี)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่
๓. หนังสือรับรองการตาย (ถ้าผู้ตายมีผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ)
๔. กรณีนายทะเบียนสงสัยว่าอาจเป็นการตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมดา อาจชะลอการออกมรณบัตรไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
- กรณีคนตายนอกบ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบผู้ตายซึ่งเป็นผู้แจ้งและผู้ตาย (ถ้ามี)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๓. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีมารดาเด็กไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยตนเอง)
- กรณีตายที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่นอกเขตที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่
๑. ต้องนำหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่โรงพยาบาลตั้งอยู่
เพื่อขอให้ออกใบมรณบัตร
๒. ต้องนำใบมรณบัตรพร้อมด้วยหลักฐานที่จะต้องแสดงกรณีคนตายในบ้านหรือกรณีคนตายนอกบ้านไปแสดง
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่

ข้อมูลที่ต้องเตรียมไปแสดงเพื่อแจ้งการตาย
๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ เพศ ของผู้ตาย
๒. ตายเมื่อวัน เดือน ปี ใด
๓. ที่อยู่ของผู้ตายและสถานที่ตาย
๔. สาเหตุที่ตาย
๕. ชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชาติของบิดามารดาผู้ตาย
๖. ศพของผู้ตายจะดำเนินการอย่างไร (เก็บ ฝัง เผา) ที่ไหน เมื่อไร (ถ้ารู้)

ค่าธรรมเนียม
การแจ้งตายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

การแจ้งตายเกินกำหนด
๑. ผู้แจ้งต้องไปยื่นคำร้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พร้อมหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงรวมทั้งข้อมูลที่จะต้องทราบเช่นเดียวกับการแจ้งตายภายในกำหนดเวลา
๒. นายทะเบียนดำเนินการสอบพยานหลักฐาน เมื่อเห็นว่าไม่มีเจตนาแอบแฝง นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะออกใบมรณบัตรให้โดยหมายเหตุมุมด้านขวาของมรณบัตรด้วยสีแดง "แจ้งการตายเกินกำหนด" และจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านโดยประทับตราว่า "ตาย" สีแดง ไว้หน้าชื่อผู้ตายแล้วคืนสำเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง

โทษของการไม่แจ้งตาย
การไม่แจ้งตายภายในกำหนดเวลามีความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท


เอกสารอ้างอิง คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน สำนักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย (สคช) สำนักงานอัยการสูงสุด.
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.