โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 34.239.176.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,741,775

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า

               ผู้ประกอบกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดเอกชน
 
            ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
                กรณีรายใหม่
                    1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมหลักฐานดังนี้
                        - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
                        - กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/หจก. ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมประทับตราบริษัท/หจก. และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
                        - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
                        - สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัท/หจก. และผู้มีอำนาจลงนามรับรอง)
                        - กรณีที่มีการเช่าอาคารสถานที่ประกอบการ ใช้สำเนาสัญญาเช่าและให้ผู้ให้เช่าลงนามรับรอง
                        - หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
                        - กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง ตามกฎหมายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมา  แสดง พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
                    2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และออกตรวจสอบสถานประกอบการ แล้วดำเนินการออก ใบอนุญาต หลังจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้มารับหรือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
                    3. ผู้ขอฯ มารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
 
                กรณีการต่อใบอนุญาต
                    การยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตรายใหม่ และนำใบอนุญาตเดิมมา พร้อมกับ ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นคำขอต่อ โดยให้ยื่นภายในกำหนดสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.