โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 34.239.176.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,741,165

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 

ข้อมูล ITA
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 -ข้อมูลพื้นฐาน
    1.โครงสร้าง      รายละเอียด

    2.ข้อมูลผู้บริหาร      รายละเอียด

    3.อำนาจหน้าที่      รายละเอียด

 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    -วิสัยทัศน์ และพันธกิจ      รายละเอียด

    -ยุทธศาสตร์      รายละเอียด

    5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน      รายละเอียด

 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    -พรบ. / พรก.      รายละเอียด

    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      รายละเอียด

    7.ข่าวประชาสัมพันธ์      รายละเอียด

 8.Q&A
    -เว็บบอร์ด      รายละเอียด

    9.Social network      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
 -แผนดำเนินงาน
    10.แผนดำเนินงานประจำปี      รายละเอียด

    11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      รายละเอียด

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 -การปฏิบัติงาน
    13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      รายละเอียด

 -การให้บริการ
    14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      รายละเอียด

    15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      รายละเอียด

    16.รายงานผลสำราจความพึงพอใจการให้บริการ      รายละเอียด

    17.E-Service      รายละเอียด

    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี      รายละเอียด

    19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      รายละเอียด

 -การจัดซื้อจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

    22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

    23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      รายละเอียด

    24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี      รายละเอียด

    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565      รายละเอียด

    .แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 -การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      รายละเอียด

    30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      รายละเอียด

    31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี      รายละเอียด

 -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    -แบบสอบถามความพึงพอใจ      รายละเอียด

    -เว็บบอร์ด      รายละเอียด

    -Facebook pags : องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา      รายละเอียด

 -สายตรงนายก 08-1876-9464
 -เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4400-1123
 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    กิจการสภา      รายละเอียด

    การประชุมประชาคมระดับตำบล      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการท
 -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      รายละเอียด

    35.การมีส่วนร่วมของผุ้บริหาร      รายละเอียด

 -การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      รายละเอียด

    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      รายละเอียด

 -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      รายละเอียด

 -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      รายละเอียด

    40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจ
    42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      รายละเอียด

    43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน      รายละเอียด

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.