โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 34.239.176.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,739,790

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้าง
a
สาส์นจากผู้บริหาร
คำแถลงนโยบาย นายก อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ข้อมูลด้านประชากร
การท่องเที่ยวอำเภอครบุรี
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คู่มือการให้บริการ
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้ E-Service
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
กฎหมายน่ารู้
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การย้ายที่อยู่
บัตรประชาชน
อาวุธปืน
การรักษาความสะอาด
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หลักเกญฑ์ต่าง ๆ
ระเบียบอื่น ๆ
ความรู้ต่าง ๆ
หนังสือสั่งการ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอเลขที่บ้าน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตาราเมตร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตาราเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
คะแนนภาพรวม
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
facebook
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
อบต.ในเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
รวมลิงค์ต่างๆ
เมนูทางขวา
การร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บ้านบุหว้า
บ้านโนนหอม
บ้านหนองหัวไหล่งาม
บ้านโนนแสนสุข
บ้านสระว่านพระยา
บ้านหนองเมา
บ้านหนองหินโคน
บ้านหนองหินดาด
บ้านราษฎร์สุขสันต์
บ้านว่านพระยาสามัคคี
ข้อบัญญัติ
คำสั่ง
ประกาศ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
คำสั่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
No Gift Policy (การสร้างวัฒนธรรม)
No Gift Policy (รายงานผลตามนโยบาย)
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบฟร์มคำร้องต่างๆงานสวัสดิการสังคม
คู่มือปฎิบัติงาน
ผังคณะกรรมการกลุ่ม กองทุนและชมรมต่างๆในตำบล
ใบจัดตั้งและการทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ
เรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล อบต.สระว่านพระยา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานการแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
คู่มือเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่ง
งบการเงิน
รายงานการรับ-จ่าย
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการงบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
บัยชีรายชื่อชมรม/สโมสรการเเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย
คู่มือการปฏิบัติราชการ ศพด.
งานพัสดุ
คำสั่ง
คู่มือปฎิบัติงาน
รายงานงบการเงิน
คู่มือการปฎิบัติงาน
ฐานข้อมูลสุนัขและแมว
ฐานข้อมูลตลาด
ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ข้อมูล ITA
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของ อบต.
แผนแม่บท
ระบบยืนยันตัวบุคคล
ระบบสารบรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท.
ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ระบบคำของบประมาณ (SOLA)
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ฝากข่าว อปท.
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ อบต.สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแส
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.